Đặt một câu hỏi

BD82B75 ( SLJ85 )

BD82B75 ( SLJ85 )
noimage