Đặt một câu hỏi

AMD 216-0835063

AMD 216-0835063
216 0835063_2