Đặt một câu hỏi

NVIDIA N10P-GLM-A3

NVIDIA N10P-GLM-A3
n10p-glm
Số ký tự đã nhập: