Đặt một câu hỏi

INTEL BD82H67

INTEL BD82H67
h67
Số ký tự đã nhập: