Đặt một câu hỏi

82HM87_SR17D

82HM87_SR17D
hm87
Số ký tự đã nhập: