Đặt một câu hỏi

82945GSE

82945GSE
82945gms1
Số ký tự đã nhập: