Đặt một câu hỏi

82945GMS

82945GMS
82945gms2
Số ký tự đã nhập: