Đặt một câu hỏi

82945GM

82945GM
82945gm8
Số ký tự đã nhập: