Đặt một câu hỏi

82943GML

82943GML
82945gm2
Số ký tự đã nhập: