Đặt một câu hỏi

82940GML

82940GML
82945gm
Số ký tự đã nhập: