Đặt một câu hỏi

82915PM

82915PM
intel 82915gm9
Số ký tự đã nhập: