Đặt một câu hỏi

82915GMS

82915GMS
82945gms
Số ký tự đã nhập: