Đặt một câu hỏi

82915GM

82915GM
intel 82915gm7
Số ký tự đã nhập: