Đặt một câu hỏi

82910GML

82910GML
intel 82915gm
Số ký tự đã nhập: