Đặt một câu hỏi

82865PE

82865PE
intel 82865pe
Số ký tự đã nhập: