Đặt một câu hỏi

82855PM

82855PM
intel rg82845mp
Số ký tự đã nhập: