Đặt một câu hỏi

82855GME

82855GME
intel rg82855gme
Số ký tự đã nhập: