Đặt một câu hỏi

82855GM

82855GM
intel rg82855gm
Số ký tự đã nhập: